Regulamin HAD

§ 1

 Organizatorzy:

 1. Organizatorem imprezy Honda Adventure Day jest Honda Motor Europe Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce KRS 0000433332 z siedzibą w Warszawie. ul. Puławska 381.
 2. Wykonawcą imprezy jest dalej HAD jest: Fundacja „Dwa Światy”, organizator Rajdu Tukan, KRS 0000350780, z siedzibą w Raczycach 11, 57-210 Henryków, Organizacja Pożytku Publicznego.

 §2

 Cel HAD:

 1. Integracja środowiska motocyklowego, popularyzacja marki Honda .
 2. Upowszechnianie zasad bezpiecznego używania motocykli oraz ruchu drogowego.
 3. Doskonalenie techniki jazdy motocyklem, a w szczególności manewrowania oraz jazdy w trudnych warunkach terenowych.
 4. Promocja walorów turystycznych  i widokowych Regionów Dolnośląskiego

§3

Termin i miejsce:

 1. Honda Adventure Day (w skrócie HAD) odbywa się  w dniach 24  -26 maja 2019r (piątek, sobota, niedziela) przy Rajdzie Tukan, którego organizatorem jest także Fundacja „Dwa Światy”
 2. HAD to wydarzenie mające na celu wskazanie możliwości użytkowania motocykli Honda w zależności od umiejętności kierowców i rodzaju nawierzchni.
 3. HAD dzieli się w zależności od umiejętności kierowców na trzy rodzaje tras:
  1. trasa asfaltowa
  2. trasa szutrowa
  3. trasa offroad.
 4. Szczegółowy program HAD  zostanie ogłoszony najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem imprezy na oficjalnej stronie HAD .
 5. Miejsce zakwaterowania i startów określa się nazwą „Baza  HAD”.
 6. Baza HAD znajdować się będzie na terenie Bazy Rajdu Tukan. Będzie to ogród na tyle nieczynnego już zajazdu Złoty Lew w miejscowości Bardo Śląskie.  Na terenie Bazy znajduje się Sekretariat HAD.
 7. HAD  zaczyna się w piątek 24 maja 2019, a kończy się śniadaniem w niedzielę 26 maja 2019.

  §4

 Zapisy i udział w HAD:

 1. W HAD obwiązują szczególne zasady uczestnictwa. Warunkiem udziału w wydarzeniu jest spełnienie niniejszych warunków:
  1. Kontakt z dealerem motocykli Honda znajdującym się w okolicy zamieszkania uczestnika i uzyskanie linku do rejestracji
  1. Rejestracja kierowcy i motocykla na stronie wydarzenia poprzez link udostępniony przez lokalnego dealera motocykli HONDA
  1. Dokonanie wyboru rodzaju trasy  
  1. Dokonanie opłaty wpisowego
    
 2. Uczestnicy zawodów dokonują zgłoszenia (zapisu) na HAD  po przez formularz elektroniczny znajdujący się na oficjalnej stronie HAD : www.had.com.pl
 3. Formularz będzie udostępniony w dniu otwarcia zapisów.
 4. Uczestnik zgłaszając się określa markę i typ  motocykla, którym startuje.  
 5. Po dokonaniu zapisów poprzez formularz uczestnik obowiązany jest do uiszczenia opłaty wpisowego.
 6. Kwota wpisowego  określona została w § 8
 7. Organizator ustala limit uczestników na rajdzie – określona zostaje ilość 50 uczestników z potwierdzonym opłaconym wpisowym.
 8. Po zapełnieniu limitu zapisów na HAD i po uzyskaniu kompletu zapisów (potwierdzone wpłaty) może nastąpić  wstrzymanie przyjęć uczestników.
 9. Uczestnik ma zagwarantowany start w wydarzeniu HAD po  dokonaniu opłaty wpisowego i potwierdzeniu przez organizatora, iż jego zgłoszenie zostało pozytywnie zweryfikowane (na liście zapisanych rubryka potwierdzenie -opis TAK) .
 10. W sytuacji, kiedy po dokonaniu zapisów i wniesieniu opłaty uczestnik nie uzyska pozytywnej weryfikacji – został wcześniej przekroczony limit, opłata wpisowego zostanie zwrócona na konto uczestnika (wartość zostanie pomniejszona o opłaty i prowizje instytucji bankowych obsługujących proces opłat – bank, dotpay, paypal).
 11. W sytuacji, kiedy limit zapisów nie zostanie wyczerpany  organizator zastrzega sobie możliwość otwarcia zapisów w sekretariacie  w dniu 24 maja od godziny 16.00 do 22.00.
 12. Raz opłacone wpisowe nie podlega zwrotowi niezależnie od przyczyny wycofania się uczestnika z Wydarzenia HAD, z wyjątkiem sytuacji opisanej w § 11 pkt 5.

§5

 Trasy:

 1. HAD będzie przebiegał zarówno po drogach publicznych, jak i na  terenach zamkniętych niedostępnych dla ruchu drogowego. Przejazdy odbędą się w sobotę 25 maja.
 2. HAD dzieli się na trzy rodzaje tras w których uczestnicy będą brali udział:
  1. trasa turystyczna – typowy rajd na orientację podkreślający walory turystyczne i widokowe Dolnego Śląska przebiegający po wytyczonej trasie asfaltowej
  2. trasa szutrowa – typowy rajd na orientację przebiegający po drogach polnych i duktach leśnych dopuszczonych do ruchu drogowego
  3. trasa offroad – przebiegająca po Odcinkach Specjalnych Rajdu Tukan wraz z dojazdami do OS po drogach polnych
 3. Uczestnicy HAD  otrzymają tzw. roadbook bądź to w formie elektronicznej na telefon – aplikacja RBReader na telefony z Androidem, bądź IOS , bądź w formie tracka na urządzenie GPS na dojazdówki pomiędzy wytyczonymi punktami, lub w formie papierowej.

 §6

 Uczestnictwo

 1. Uczestnikami  HAD mogą  być osoby posiadające prawo jazdy kategorii A (dotyczy to kierowców motocykli).
 2. W HAD dozwolony   jest udział pasażera, z wyjątkiem trasy OFF Road , gdzie przejazd może wykonywać jedynie kierowca motocykla.
 3. Trasy HAD   przebiegają przez drogi publiczne, na których obowiązuje Kodeks Ruchu Drogowego – wobec powyższego motocykle uczestniczące w nim muszą być dopuszczone do ruchu.
 4. Warunkiem uczestniczenia w rajdzie jest  dokonanie opłaty wpisowego.
 5. Możliwość dokonywania opłat elektronicznych zostaje zawieszona w dniu 24 maja 2019 , po tym czasie opłatę zwiększoną można zrealizować jedynie w Sekretariacie HAD, chyba że limit uczestników zostanie wyczerpany do tego terminu.
 6. W sytuacji nie zapełnienia limitów uczestników, będzie się  można także zarejestrować i opłacić uczestnictwo w rajdzie w Sekretariacie HAD  w w dniu 24 maja od godziny 16.00 do 22.00
 7. Każdy kierowca biorący udział w rajdzie otrzyma swój numer startowy z oznaczeniem rodzaju trasy w której bierze udział  i  jest zobowiązany ten numer zamieścić na motocyklu. Brak zamieszczonego na motocyklu numeru startowego jest podstawą do braku klasyfikowania uczestnika w konkurencjach HAD.
 8. Sekretariat HAD  będzie czynny w dniu 24 maja 16.00 do 22.00, w dniu 25 maja  od godziny 6.00 do godziny 7.30.
 9. Organizator zapewnia możliwość bezpłatnego rozbicia namiotu w wyznaczonym miejscu na terenie agroturystyki.
 10. Każdy zweryfikowany uczestnik rajdu  zobowiązany jest nosić opaskę identyfikacyjną na ręce, ponieważ osoby bez opasek będą wypraszane z terenu bazy przez organizatora.

 §7

Wydarzenia dodatkowe:

 1. Podczas HAD na terenie bazy przeprowadzone zostaną zawody zręcznościowe z technicznej jazdy motocyklem .
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wydarzeń dodatkowych i wszelkie takie działania zostaną ogłoszone w programie Rajdu.

 §8

 Opłaty:

 1. Każdy uczestnik rajdu ponosi koszty opłaty startowej (wpisowego).
 2. Wpisowe wynosi :
  Wpisowe wniesione przed 24 maja 2019  Wpisowe wniesione w dniu HAD (*)
Kierowca motocykla Honda 150zł 200zł
Pasażer motocykla kibic 75zł 75zł
 • Raz uiszczona opłata nie podlega zwrotowi, ani przeniesieniu na innego zawodnika.
 • Wpłaty można dokonać dwojako:
  • poprzez formularz płatności elektronicznych na stronie HAD
  • lub dokonując przelewu bezpośrednio na konto organizatora

Fundacja „Dwa Światy”

Raczyce 11

57-210 Henryków

Numer konta:

1750 1064 0000 0000 2110 9371

tytułem: „HAD  nazwisko uczestnika, mail wprowadzony w formularzu zapisów”

 • Wszyscy uczestnicy HAD otrzymają pakiet startowy zawierający minimum:
 1. Identyfikator (opaskę wejściową)
 2. Kupon na posiłki  i napoje w trakcie trwania imprezy
 3. Wskazówki do jazd na poszczególne trasy , a także informacje o programie rajdu
 4. Naklejkę z numerem
 • Organizator w ramach opłaty wpisowego gwarantuje uczestnikom:
 1. bezpłatną opiekę ratowników przedmedycznych podczas trwania rajdu – zapewniających udzielenie pierwszej pomocy w sytuacji nieszczęśliwego wypadku w strefie Bazy HAD  i tras.
 2. Organizację tras
 3. Bezpłatne wsparcie techniczne w czasie trwania rajdu – szczegóły w paragrafie 10
 4. W dniu przyjazdu kolację na gorąco (gulasz lub grill) , napoje  
 5. Ognisko integracyjne
 6. Śniadanie w sobotę  dla osób zakwaterowanych w namiotach i pokojach na terenie bazy
 7. W sobotę po przyjeździe z tras  na bazę kolację,  napoje  
 8. Śniadanie w niedzielę  dla osób zakwaterowanych w namiotach
 9. Dodatkowy transport autobusowy  do i z miejsca noclegu znajdującego się w miejscowości Bardo (2 transporty).
 10. Wrzątek,  kawę i herbatę podczas wszystkich dni  trwania  imprezy

 §9

 Kwestie bezpieczeństwa:

 1. Podczas trwania HAD na trasie i  na terenie Bazy HAD obowiązują bezwzględnie zasady bezpieczeństwa ogłaszane przez organizatora.
 2. Na drogach publicznych podczas HAD obowiązują zasady Kodeksu Ruchu Drogowego.
 3. Wszyscy uczestnicy Wydarzenia HAD stosują się do poleceń obsługi porządkowej zapewniającej bezpieczeństwo podczas trwania imprezy. Obsługa porządkowa będzie posiadała identyfikatory z napisem ORGANIZATOR.
 4. W sytuacjach rażącego nie stosowania się do poleceń Organizatora, uczestnik nie przestrzegający zasad bezpieczeństwa może zostać zdyskwalifikowany , a nawet usunięty z imprezy i terenu Bazy HAD. 
 5. Przed startem w HAD każdy uczestnik zobowiązany jest podpisać oświadczenie. Oświadczenie jest załącznikiem do niniejszego regulaminu, jego brak dyskwalifikuje zawodnika z uczestnictwa w HAD.
 6. Organizator nie odpowiada za rzeczy i mienie pozostawione na terenie Bazy HAD. Teren Bazy HAD  będzie pod ciągłą kontrolą przedstawiciela  Organizatora.
 7. Sugerujemy by uczestnicy opłacili we własnym zakresie ubezpieczenie na czas trwania imprezy wskazujemy poniżej link do  propozycji zawarcia ubezpieczenia http://nrnf.pl/

 §10

 Serwisowanie motocykli i pomoc techniczna

 1. Organizator dzięki współpracy z profesjonalnymi firmami zapewni możliwość prostego odpłatnego serwisowania motocykli w trakcie trwania naszej imprezy.
 2. W piątek 24 maja od godziny 17.00 do godziny 21.00 w strefie Technicznego Wsparcia na terenie Bazy HAD będzie możliwość dokonać odpłatnej wymiany opon, a także dokonania prostych napraw motocykla.
  1. Organizator zapewnia bezpłatne odholowywania motocykli uszkodzonych podczas trwania HAD w promieniu do 50 km od Bazy HAD.
 3. Holowanie obejmuje zasięgiem strefę do 50 km od Bazy HAD i wiąże się z  przywiezieniem motocykla do  Bazy HAD na lawecie, bądź przyczepie.
 4. Holowanie dostępne jest jedynie dla zarejestrowanych i opłaconych  uczestników rajdu, którzy zgłoszą się w Sekretariacie HAD  w celu odebrania pakietu startowego i jest bezpłatne.
 5. Kolejność odholowania motocykli do Bazy HAD ustala po zgłoszeniu telefonicznym firma serwisowa współpracująca z Organizatorem, z zastrzeżeniem, iż Firma ustala zakres i czas odbioru uszkodzonego motocykla w zależności od ilości awarii na trasach.
 6. Wszyscy uczestnicy otrzymają nr kontaktowy do osoby zarządzającej punktem serwisowym.
 7. W sytuacji, kiedy uszkodzenie wystąpi poza obszarem objętym usługą holowania, uczestnik może ustalić inne odpłatne zasady świadczenia usługi serwisowej.

 §11

 Postanowienia końcowe  :

 1. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
 2. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady realizowane z uczestnikami zawodów przez Organizatora, a także wyniki uczestników i dane osobowe mogą być wykorzystane w materiałach promocyjnych, reklamowych związanych z realizacją HAD w tym roku i następnych edycjach imprezy.
 3. Każdy uczestnik dokonując zapisu oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Fundację Dwa Światy i Honda Motor Europe Limited Oddział w Polsce  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz.883).
 4. Każdy uczestnik  dokonując zapisu na stronie rajdu potwierdza, iż przyjmuje niniejszy regulamin jako obowiązujący.
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy z przyczyn niezależnych, w takim przypadku opłaty poniesione przez uczestników zostaną zwrócone.
 6.  W ramach dokonania wpisu Uczestnik podaje następujące dane;
  1. imię i nazwisko
  2. miasto zamieszkania
  3. telefon kontaktowy
  4. osobisty adres mailowy
  5. typ motocykla którym będzie startował w HAD
 7. Niektóre dane będą  widoczne w zakładce >>lista uczestników<<, co ma na celu komunikację z uczestnikiem HAD i będą to;
  1. Imię i Nazwisko
  2. miasto
  3. typ motocykla
  4. potwierdzenie udziału

 §12

Polityka RODO

Administrator danych osobowych Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Dwa Światy, Raczyce 11, 57-210 Henryków i Honda Motor Europe Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce  (dalej: ADO)
Dane kontaktowe pod adresem e-mail: jacek.szpunt@dwaswiaty.org.pl, telefonicznie pod numerem: 881 209 539pisemnie: Fundacja Dwa Światy Raczyce 11, 57-210 Henryków. Honda Motor Europe Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce ul. Puławska 381; 02-801 Warszawa
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: rejestracja uczestników Honda Adventure Day – podjęcie działań na żądanie osoby, której dane osobowe dotyczą, przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit b,przygotowania i wykonania umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w HAD stanowi zawarcie umowy) – kodeks cywilny, zawarta umowa, art. 6 ust. 1 lit. b RODO),wykonywania ciążących na ADO obowiązków prawnych – przepisy podatkowe, art. 6 ust. 1 lit. c RODO),realizacji prawnie uzasadnionego interesu ADO polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami (kodeks postępowania cywilnego, art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Okres, przez który będą przetwarzane dane osobowe Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: rejestracja uczestników HAD przez okres niezbędny do dokonania czynności związanych z rejestracją (do 1 miesiąca),przygotowania i wykonania umowy przez okres niezbędny do dokonania czynności związanych z przygotowaniem umowy oraz w okresie jej trwania (do 3 lat);wykonywania ciążących na ADO obowiązków prawnych przez okres archiwizacji wymagany w przepisach powszechnie obowiązującego prawa (do 5 lat),realizacji prawnie uzasadnionego interesu ADO polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami przez okres dozwolony w przepisach powszechnie obowiązującego prawa dotyczącego przedawnienia roszczeń ( do 3 lat).
Odbiorcy danych osobowych Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: a.    podmioty, którym ADO udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego (organy podatkowe, firmy kurierskie, firmy pocztowe, kancelarie prawne obsługujące ADO), b.   podmioty którym ADO powierza dane osobowe na podstawie umów powierzenia danych osobowych (podmioty IT, dostawcy usług poczty internetowej, dostawcy usług serwerowych).
Prawa osoby, której dane osobowe dotyczą Posiada Pani/Pan: prawo dostępu do swoich danych,prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przeniesienia danych osobowych,prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO.
Informacja o wymogu podania danych osobowych Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym po podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz zawarcia i realizacji umowy, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przepisami prawa jest brak możliwości podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz zawarcia i wykonywania umowy.